top of page

Algemene voorwaarden CvLV

Deel 1: Huisregels

Deel 1: Huisregels
 

Het Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom is een drukke praktijk.

Om de opdrachtgever en/of patiënt de noodzakelijke tijd, energie en aandacht te kunnen geven is het belangrijk om enige regels in acht te nemen. Op deze manier weten de zorgverlener(s) en de opdrachtgever en/of patiënt waar ze aan toe zijn.

 

 1. Op tijd aanwezig zijn. De patiënt dient op de afgesproken tijd aanwezig te zijn in ons centrum. Agenda’s zijn strak georganiseerd, zodat er zoveel mogelijk patiënten geholpen kunnen worden. Indien de patiënt te laat, is kan het zijn dat de consulttijd wordt verkort of dat er geen consult zal plaatsvinden, waardoor er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden. Bij niet verschijnen op een afspraak of te laat komen, zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

 2. Wij willen u vragen om minimaal 48 uur voor het consult de afspraak af te zeggen of te verzetten. Buiten kantoortijden kunt u ons e-mailadres hiervoor gebruiken.

 3. Een intake duurt maximaal 90 minuten. Een vervolgconsult duurt maximaal 50 minuten. Indien het consult uitloopt, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.

 4. De afspraak voor een consult is met de patiënt gemaakt en voor de patiënt bedoeld. Indien de patiënt een derde meeneemt, is dit de keuze van de patiënt.
  Indien deze derde zelf ook vragen heeft aan de arts, zal er een aparte afspraak gemaakt moeten worden.  

 5. Wij werken in ons centrum met een specifieke selectie van natuurlijke geneesmiddelen, hoog gedoseerde micronutriënten en (oosterse) fytotherapie.  We kiezen alleen voor middelen die kwaliteit bieden en het meest effectief lijken tijdens het behandelplan. We bestellen deze middelen, waar mogelijk, op recept bij de NatuurApotheek of een andere betrouwbare leverancier.

       Kosten nemen wij uiteraard mee in onze afwegingen, maar uw gezondheid is voor ons het belangrijkste resultaat, vandaar dat wij         kiezen voor kwaliteitsproducten. Indien u besluit af te wijken van ons advies, is dit uw eigen verantwoordelijkheid; dit geldt ook             voor het verdere beloop van de behandeling.

   6. Voor vragen over de reeds ingezette behandeling vragen wij u gebruik te maken van het telefonisch spreekuur, iedere donderdag             van 12.00-13.00 uur. Wij willen u vragen medisch inhoudelijke vragen alleen tijdens het telefonisch spreekuur met ons te delen en           NIET via sociale  media of e-mail. Dit in verband met uw privacy en de WGBO.

   7. De opdrachtgever en/of patiënt geeft indien hij in behandeling komt in ons centrum, toestemming aan de zorgverlener(s) om                 intercollegiaal overleg te voeren over uw ‘casus’, met als doel het bevorderen, toetsen of bijstellen van het behandelplan. Dit                     gebeurt vrijwel altijd anoniem, tenzij het in het belang van de patiënt is dat zijn/haar naam wel wordt vermeld. Hiervoor vragen             wij altijd eerst uw toestemming.

   8. Omdat wij graag alle patiënten die wij in behandeling nemen goede begeleiding willen bieden nemen wij geen patiënten aan met           een psychiatrische aandoening en/of diagnose zoals psychose, schizofrenie, bipolaire stoornis en ernstige verslavingsproblemen.           Indien u bekend bent met een ander psychiatrische aandoening horen wij dit graag van u tijdens ons eerste contact. 

   9. Op verzoek van de patiënt kunnen wij terugkoppeling geven aan en/of overleggen met uw huisarts.

Deel 2: Privacyverklaring Centrum voor Leefstijlgeneeskunde Veluwezoom

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet publieke gezondheid).

 

Wat zijn de plichten van de praktijk?

MediConsult & Advies BV, handelend onder de handelsnaam Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom, hierna te noemen Centrum voor leefstijlgeneeskunde Haaglanden, is volgens de AVG de verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW-gegevens

 • BSN-nummer

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Telefoon

 • E-mailadres

 • Medische gegevens

 • Huisarts

 

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor zorgverlening

  • Voor doelmatig beheer en beleid

  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit per telefoon of email kenbaar maken aan Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet geneeskundige overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan, indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.
 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).
 

Uitwisseling gegevens

Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens?
Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek. U heeft het recht om ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deel 3: Behandelingsovereenkomst

 

Artikel 1: Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever en/of patiënt aan de zorgverlener de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige handelingen.

 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever minimaal zestien jaar oud te zijn, ongeacht de leeftijd van de patiënt.

 3. De zorgverlener is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de behandelingsovereenkomst.

 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de behandelingsovereenkomst.

 5. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst informeert de zorgverlener de opdrachtgever en/of patiënt over:

 1. De intakeprocedure

 2. De voorgestelde behandeling en beoogde resultaten (Wij noemen dit gezondheidsdoelen.)

 3. Plaats en tijdstip van behandeling

 4. De zorgverlener die de behandeling zal uitvoeren of zorgverleners die bij uitvoering van de behandeling betrokken zullen zijn

 5. De mogelijke gevolgen van de behandeling (voor de gezondheid van de patiënt) en eventuele bijwerkingen van supplementen of natuurgeneeskundige preparaten

 6. Alternatieven voor de behandeling

 7. De instructies die de patiënt dient te volgen vooraf, tijdens en na de behandeling

 8. De kosten van de behandeling, mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en wijze van betaling

 9. De bereikbaarheid van ons centrum

 10. Wat te doen in geval van medische spoed.
   

Artikel 2: Opzeggen van de behandelingsovereenkomst

 1. De zorgverlener kan de behandelingsovereenkomst enkel opzeggen bij gewichtige redenen. Indien de geneeskundige handelingen niet kunnen worden uitgesteld, dient de zorgverlener te zorgen voor adequate vervanging van behandeling.

 2. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. In dit geval dient de opdrachtgever de kosten te vergoeden die tot aan de opzegging aantoonbaar zijn gemaakt. De zorgverlener dient zich in geval van opzegging in te spannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.
   

Artikel 3: Informatievoorziening door de zorgverlener
 

 1. De zorgverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in over zijn gezondheidstoestand. Alleen op verzoek van de patiënt wordt deze informatie schriftelijk verstrekt door de zorgverlener. 

 2. De zorgverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en ontwikkelingen omtrent het onderzoek en de behandeling. Alleen op verzoek van de patiënt wordt deze informatie schriftelijk verstrekt. 

 3. Bij het verstrekken van bovenstaande informatie, informeert de zorgverlener de patiënt over:
  a. De aard en het doel van onderzoek
  b. De aard en het doel van behandeling en beoogde resultaten

 4. De mogelijke gevolgen van het onderzoek (voor de gezondheid van de patiënt) en de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen en met wie

 5. De mogelijke gevolgen van de behandeling (voor de gezondheid van de patiënt) en de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen en met wie

 6. Alternatieven voor de behandeling

 7. De plaats en tijdstippen van behandeling

 8. De zorgverlener die de behandeling zal uitvoeren of zorgverleners die bij uitvoering van de behandeling betrokken zullen zijn

 9. De instructies die de patiënt dient te volgen vooraf, tijdens en na de behandeling

 10. De bereikbaarheid van de praktijk en zorgverleners indien er complicaties optreden buiten kantooruren.

 11. Bovenstaande inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt indien de patiënt aangeeft geen inlichtingen te willen ontvangen. Uitzondering hierop vormt informatie die mogelijk een nadeel oplevert voor de patiënt of anderen.

 12. Bovenstaande inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt indien dit ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien de zorgverlener van deze bevoegdheid gebruik wil maken, dient hij een andere zorgverlener te raadplegen. Indien bovenstaand nadeel voor de patiënt niet meer te verwachten is, worden de inlichtingen alsnog verstrekt aan de patiënt.
   

Artikel 4: Zorg
 

 1. De zorgverlener handelt in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheid, zoals voortvloeit uit professionele standaarden en richtlijnen van de beroepsvereniging AVIG.

 2. De zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van supplementen, natuurgeneeskundige preparaten, medische hulpmiddelen en in een enkel geval medicijnen, die geregistreerd zijn en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

 3. De zorgverlener zal verzoek tot second opinion bij een andere deskundige zorgverlener niet weigeren. Op verzoek van de patiënt wordt de tweede mening door de zorgverlener met de patiënt besproken.
   

Artikel 5: Medicatiebeleid
 

Aangezien wij geen huisartsenpraktijk zijn, kunnen wij helaas geen recepten via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) naar uw apotheek sturen.

Wij hebben geen medicatie in huis en zullen u dit niet verstrekken.
In een enkel geval zal de arts advies geven over het wijzigen of afbouwen van uw medicatie. Indien u hiertoe een nieuw recept nodig hebt, bijvoorbeeld hetzelfde medicament in lagere dosering, vragen wij u dit af te stemmen met uw huisarts zodat het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw huisarts actueel blijft.

 

Artikel 6: Toestemming
 

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst is toestemming van de patiënt vereist. Op verzoek van de patiënt legt de zorgverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft gekregen en overhandigt de patiënt een afschrift.

 2. Indien de patiënt jonger is dan 12 jaar is toestemming van de ouders of voogd vereist.

 3. Indien de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is zowel toestemming van de patiënt als van de ouders of voogd nodig. Behandeling kan enkel zonder toestemming worden uitgevoerd als deze nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen of als de patiënt weloverwogen om behandeling blijft wensen ondanks weigering van toestemming.

 

Artikel 7: Medewerkingsplicht
 

 1. De patiënt geeft de zorgverlener naar beste weten inlichtingen en medewerking die redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst nodig zijn.
   

Artikel 8: Meldcodes
 

 1. Artsen zijn verplicht om de richtlijnen kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen. Indien er vermoedens zijn zal de arts dit altijd eerst met betrokkene bespreken. Indien er twijfels zijn zal de arts conform KNMG-richtlijnen de organisatie Veilig Thuis raadplegen voor verdere begeleiding. 

 

Artikel 9: Betaling
 

 1. De opdrachtgever is de zorgverlener de overeengekomen kosten verschuldigd voor het verlenen van medische zorg en betaalt na afloop van ieder consult middels pinbetaling of contant. Zie onze betalingsvoorwaarden in deel 4.

 2. Indien de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst voor het afsluiten van de behandeling opzegt, dient de opdrachtgever de kosten te vergoeden die tot aan de opzegging aantoonbaar zijn gemaakt. De zorgverlener dient zich in geval van opzegging in te spannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.
   

Artikel 10: Medezeggenschap

De wet stelt verplicht dat iedere zorgverlener zich inspant om de mening van zijn/haar cliënten te horen. Het kan daarom voorkomen dat u tijdens of na afloop van uw behandeling wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Met uw feedback houden wij onze kwaliteit van zorg op peil en zullen wij deze bevorderen waar nodig.  Tevens versturen wij 2x per jaar een interactieve nieuwsbrief waarop u kunt reageren en ons feedback kunt geven.

 

Artikel 11: Melden van incidenten
 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt als eis dat zorgverleners een systeem hebben voor het melden van incidenten en calamiteiten.

 

De definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’.

 

Op het moment dat zaken fout gaan of anders lopen dan verwacht, zijn daar mogelijk lessen uit te trekken om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. Openheid over incidenten en het bespreekbaar maken daarvan is daarbij essentie.

 

In de Wkkgz staat op drie plaatsen iets geregeld over incidenten:

1. alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van veilig incident melden, met het doel om daarvan te leren (artikel 9);

2. incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de toekomst kunnen hebben moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier ( artikel 10);

3. incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de cliënt moeten aan de IGZ http://www.igz.nl/melden/ gemeld worden als calamiteit (artikel 11);

Indien een incident zich voordoet in ons centrum zullen wij ons houden aan de voorwaarden van de Wkkgz.

1. Wij zullen het incident allereerst aan u melden en hiervan notitie maken in uw dossier. Tevens zullen wij het incident officieel melden aan onze beroepsvereniging AVIG alwaar dit gedocumenteerd en geanalyseerd zal worden.
2. Ter bevordering van de kwaliteit van zorg zal de arts het incident bespreken in zijn/haar intervisiegroep. Indien wij lessen kunnen trekken uit het incident en maatregelen kunnen nemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren zullen wij dit doen. De genomen maatregelen zullen wij na verloop van tijd nauwkeurig analyseren of deze effect hebben en wij zullen dit vast leggen.
3. Indien er sprake is van een calamiteit zullen wij dit melden aan de IGZ.

Deel 4: Betalingsvoorwaarden
 

In ons centrum zijn de betalingsvoorwaarden van onze beroepsvereniging AVIG van toepassing.

 

Betalingsvoorwaarden voor Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)

 

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen zorgverlener en patiënt, inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de zorgverlener wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

 2. De zorgverlener dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1. aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult per pinbetaling of contant te worden voldaan.

 3. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.

 4. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de zorgverlener de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.

 5. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.

 6. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na datum vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.

 7. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.

 8. Het staat de zorgverlener vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.

 

Deze AVIG-betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012

Deel 5: Aansprakelijkheid

 1. De zorgverlener is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de patiënt lijdt als gevolg van tekortkoming van de zorgverlener in het nakomen van verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

 2. Conform artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek is de zorgverlener indien de patiënt overlijdt door een tekortkoming van de zorgverlener, aansprakelijk voor de vergoeding van schade die de nabestaanden lijden als gevolg van dit overlijden.

 3. De opdrachtgever en/of de patiënt is aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die de zorgverlener lijdt als gevolg van tekortkoming van de opdrachtgever en/of de patiënt in nakoming van de verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst. Indien de opdrachtgever en/of patiënt aantoont dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, is hij niet aansprakelijk voor de schade, voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Deel 6: Algemene klachtenprocedure

 

 1. De zorgverlener beschikt over een gepubliceerde klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig de klachtenprocedure.

 2. Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan verzoeken wij u ons hier z.s.m. van op de hoogte te stellen. Klachten over uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig omschreven worden ingediend bij de zorgverlener nadat de opdrachtgever of patiënt gebreken heeft geconstateerd.

 3. Ingediende klachten worden binnen tien werkdagen vanaf ontvangst van de klacht door de zorgverlener beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar lange verwerkingstijd vergt, zal de zorgverlener beantwoorden met een ontvangstbevestiging en indicatie van de termijn waarbinnen een uitvoeriger antwoord kan worden gegeven.

 4. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen de zorgverlener en opdrachtgever en/of patiënt kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat ingediend kan worden bij de klachtencommissie.

 5. Het Centrum voor leefstijlgeneeskunde Veluwezoom is via beroepsvereniging AVIG bij een klachtenregeling aangesloten. Mocht u niet met ons tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging: 
  AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06 14805117 (werkdagen 9-12 uur). 

   

bottom of page